logo    LUCKY-OBCHOD.CZ  Rolimex s.r.o  Kvalitní nábytek za rozumnou cenu  


Reklamační řád
Reklamační řád
Reklamační řád
Provozovatel: Rolimex s.r.o
Sídlo firmy: Střešovická 35, 160 00 Praha 6
I. Obecné podmínky reklamace
1. Povinnosti kupujícího
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.
Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
a) Na e-mailovou adresu provozovatele
b) Poštou na adresu provozovatele
c) Reklamačním formulářem
d) Osobním doručením
Kupující je povinen uvést:
a) Číslo objednávky ( je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu, nebo uvedeno ve výpisu objednávek
b) Co nejvýstižnější popis závad
c) Doložit doklad o vlastnictví zboží (při převzetí zboží je dodána faktura)
2. Povinnosti prodávajícího
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se s prodávající s kupujícím nedohodne jinak
II. Reklamace uplatněná v záruční době
1. Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád byl zpracován dle občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
Ke každému zboží je přikládána faktura , která slouží jako záruční list, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem faktury. Pokud není zboží odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněnou fakturu, je povinen ihned podat (nejpozději do 24 hodin) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.
2. Záruční podmínky
a) Délka záruky je podle zákona č. 136/2002 Sb na všechno spotřební zboží minimálně 24 měsíců. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
b) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (jinak řečeno, je-li v rozporu s kupní smlouvou), má kupující právo věc reklamovat. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při převzetí této věci. Jinak řečeno, na vady či jiné případy rozporu s kupní smlouvou, které se projeví v prvním půlroce záruční doby, se automaticky hledí, jako by existovaly již při převzetí věci, pakliže to neodporuje povaze věci nebo pokud prodávající neprokáže, že se vada nebo jiný případ rozporu s kupní smlouvou projevila teprve po převzetí věci. Podle § 616 Občanského zákoníku má spotřebitel možnost, při uplatnění rozporu s kupní smlouvou v prvních 6 měsících záruční doby, volby mezi opravou, nebo výměnou zboží (pokud prodávající neprokáže, že rozpor s kupní smlouvou neexistoval při převzetí věci kupujícím). V případě výměny zboží začíná délka záruka opět dnem vystavení faktury.
c) Zákazník doručí na vlastní náklady i riziko reklamovaný výrobek na adresu prodejce. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie faktury a přesný popis závad a četnost výskytu.
d) Prodejce po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět.
e) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)
neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
zboží bylo poškozeno živly
zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
e) Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným, se stejnými parametry.
f) Na pozáruční opravy je záruka 6 měsíců a to pouze na stejnou vadu, jenž se projevila při opravě.